fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1 definities
1.1. Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2. CompactOnline Software BV: de besloten vennootschap CompactOnlineSoftware BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68519567, verder te noemen CompactOnline.
1.3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met CompactOnline een overeenkomst heeft gesloten.
1.4. De overeenkomst: de algemene voorwaarden, alsmede het (elektronisch) inschrijfformulier op de website, dan wel de offerte, van CompactOnline.
1.5. Partij(en): partij(en) bij de te sluiten overeenkomst.
1.6. De website: www.compactonline.nl

Artikel 2 toepasselijkheid
2.1. alle offertes, overeenkomsten en leveringen van CompactOnline zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien een opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden, zijn deze voor CompactOnline alleen bindend indien en voor zover deze door CompactOnline uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. CompactOnline is gerechtigd een derde in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3 totstandkoming, duur en beëindiging van de overeenkomst
3.1. De overeenkomst komt als volgt tot stand: het vrijblijvend aanbod (op de website) wordt gedaan door middel van de ter beschikking stelling van het daartoe bestemde elektronische formulier op de website, dat door de opdrachtgever kan worden ingevuld. De aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever geschied door invulling van het formulier en diens akkoordverklaring met de inhoud daarvan en van deze abonnementsvoorwaarde door het klikken op de knop:-“registreren” indien sprake is van een regulier abonnement;-“registreren” indien sprake is van het wijzigen van een abonnement.
3.2. De overeenkomst wordt aangegaan voor de minimumtermijn van 12 maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de overeenkomst bij het uitblijven van schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar.
3.3. De overeenkomst kan door partijen uitsluitend via de website (op de daarvoor-en daarop aangegeven wijze) ofwel schriftelijk (gebruikmakend van het in deze voorwaarden genoemde adres) worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.

Artikel 4 levering door CompactOnline
4.1. Het product dat door CompactOnline wordt geleverd aan opdrachtgever houdt kort gezegd in dat opdrachtgevers online facturen kunnen aanmakenen/of debiteurenbeheer kunnen uitvoeren. Ook kunnen facturenen aanmaningsbrievendoor CompactOnline elektronisch worden verzonden. Of dit geschiedt, en de wijze waarop dit zal geschieden, en de mate van werkzaamheden na verzending van de eerste factuur, is afhankelijk van het abonnementspakket waarvoor gekozen wordt. Een deel van de door haar geleverde diensten kan inhouden dat CompactOnline opdrachtgevers faciliteert met betrekking tot de diensten van derden.
4.2. Een aantal diensten van CompactOnline wordt enkel aangeboden met betrekking tot de communicatie van de opdrachtgever met niet particulieren. Op de website wordt hiervan vermelding gemaakt (bijvoorbeeld door de term business to business).
4.3. Naast het aanbieden van haar eigen diensten, faciliteert CompactOnline andere diensten (zoals, maar zeker niet uitsluitend, een incassodienst). Kosten die hieruit voortvloeien worden geheel doorberekend aan opdrachtgever. Nimmer zal CompactOnline aansprakelijk gehouden kunnen worden voor handelen (ofwel werkzaamheden dat/die) uit hoofde van deze gefaciliteerde dienstverlening wordt (worden) verricht.

Artikel 5 rechten en verplichtingen gebruik van opdrachtgever
5.1. Een opdrachtgever verkrijgt een (zelf aan temaken) gebruikersnaam en een wachtwoord. Met deze gebruikersnaam en dit wachtwoord verkrijgt de opdrachtgever toegang tot rubrieken van de website die niet toegankelijk zijn voor niet gebruikers.
5.2. Zonder toestemming van CompactOnline is het opdrachtgever verboden de door CompactOnline verschafte gebruikersnaam en/of wachtwoord aan derden over te dragen ofwel te laten gebruiken.
5.3. De opdrachtnemer draagt zorg voor de zorgvuldige geheimhouding van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Elk gebruik van het abonnement wordt toegerekend aan de opdrachtgever.
5.4. Het is opdrachtgever toegestaan om, voor eigen gebruik, van de website afkomstige informatie af te drukken. Alle informatie op de website is beschermd door auteursrechtelijke en/of het databankenrecht van CompactOnline of derden.

Artikel 6. Resellers
Voor zover de dienstverlening (mede) strekt tot het wederverkopen of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) van Certificaten, Producten of Diensten van CompactOnline door Reseller aan de klanten van Reseller, geldt het volgende:
6.1 Reseller handelt in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens CompactOnline overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van CompactOnline is.
6.2 Reseller is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van CompactOnline te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van CompactOnline voor werving van klanten door Reseller zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van CompactOnline. Reseller mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maaktvan producten en/of diensten van CompactOnline.
6.3 Reseller is vrij in de bepaling van aanbod en prijzen aan haar klanten.
6.4 Reseller dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als CompactOnline Reseller oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of dienst(en) en te verstrekken informatie. CompactOnline kan verlangen dat Reseller bewijs hiervan overlegt.
6.5 Niet of niet tijdig betalen door klanten van Reseller ontslaat Reseller niet van haar betalingsverplichtingen jegens CompactOnline.
6.6 CompactOnline zal uitsluitend via Reseller contact zoeken met klanten van Reseller tenzij zij een dringende reden heeft om de klanten van Reseller direct te benaderen of Reseller toestemming geeft voor direct contact. Direct contact met de klant met betrekking tot de validatie en uitgifte van Certificaten zal in naam van de Leverancier plaatsvinden.
6.7 Reseller is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken vanCompactOnline dan wel die van haar toeleveranciers en vrijwaart CompactOnline voor alle eventuele hieruit voortvloeiende schade.
6.8 In geval van ontbinding dan wel beëindiging van de Overeenkomst wegens wanprestatie door Reseller verkrijgt CompactOnline het recht de Overeenkomst met Reseller direct te beëindigen, om klanten van Reseller te benaderen, in te lichten, en over te zetten op naam van CompactOnline teneinde de continuïteit van de dienstverlening jegens deze (eind)klanten te waarborgen.
6.9 CompactOnline heeft het recht een audit uit te (laten) voeren bij Reseller teneinde te controleren of Reseller de regels uit de Overeenkomst naleeft.
6.10 Partijen zijn en blijven onafhankelijk van elkaar. Door middel van deze overeenkomst wordt dan ook geen agentschap, partnerschap, joint venture of arbeidscontract gesloten.

Artikel 7 rechten/verplichtingen van CompactOnline
7.1. CompactOnline garandeert dat zij bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, de grootste zorgvuldigheid zal betrachten. Alle aan haar verstrekte opdrachten zullen op basis van haar vakmanschap naar beste kunnen en vermogen worden uitgevoerd.
7.2. CompactOnline behoudt zich het recht voor haar systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud en aanpassingof verbetering van de systemen. CompactOnline zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en opdrachtgever tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. CompactOnline zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de systemen nimmer tot enige schade jegens opdrachtgever gehouden zijn.
7.3. CompactOnline spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst door storingen, onderhoud of andere oorzaken, opdrachtgever te informeren over de aard-en de verwachte duur van de onderbreking.
7.4. CompactOnline heeft het recht het gebruik van het geleverde product en/of diensten te beperken, c.q. niet of slechts beperkt te leveren, indien de opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens CompactOnline niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 8 aanleveren van informatie
8.1. CompactOnline is voor het uitvoeren van de aan haar verstrekte opdracht volledig afhankelijk van de gegevens die door opdrachtgever worden verstrekt. CompactOnline zal immer kunnen uitgaan van de door de opdrachtgever verstrekte informatie. Indien sprake is van gegevens die bij aanlevering onjuist zijn ofwel (in de loop der tijd) zijn veranderd (zoals adresgegevens), is het aan opdrachtgever om dit aan CompactOnline door te geven. Het betreft hier de eigen adressen en gegevens van opdrachtgever, alsmede de gegevens van derden.
8.2. CompactOnline kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor schade welke (mede) het gevolg is van het gebruik door CompactOnline van onjuiste, door opdrachtgever aangeleverde gegevens.

Artikel 9 prijzen en offerte
9.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswegen worden opgelegd.
9.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt door CompactOnline geen aansprakelijkheid aanvaard.
9.3. CompactOnline behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één maand voordat deze ingaan op de meest vereigende wijze aan de opdrachtgever bekend gemaakt.
9.4. Indien blijkt dat bij het aangaan van de overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft CompactOnline het recht de prijzen navenant aan te passen.

Artikel 10 samenwerking met derden
10.1. CompactOnlinekan andere, niet tot zijn onderneming behorende deskundigen inschakelen, indien dit noodzakelijk c.q. wenselijk is voor het uitvoeren van de opdracht.
10.2. CompactOnline aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht.

Artikel 11 overeenkomst/levertijd
11.1. Onder de in artikel 3.1 genoemden, worden verricht.
11.2. De overeenkomst loopt vanaf het moment waarop de elektronische, dan wel schriftelijke, overeenkomst door CompactOnline is bevestigd, als bedoeld in artikel 3.1 van deze voorwaarden.
11.3. De door CompactOnline opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking.
CompactOnline is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeftgesteld.

Artikel 12 betalingsvoorwaarden
12.1. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden middels een automatische incasso. Mocht deze incasso, om wat voor reden dan ook, niet kunnen plaatsvinden, dan is opdrachtgever, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Alle door CompactOnline uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende kosten, komen voor rekening van opdrachtgever. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke, als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
12.2. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval opdrachtgever in staat van een faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd.

Artikel 13 rechten van intellectueel eigendom
13.1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, berusten uitsluitend bij CompactOnline of haar licentienemers/gevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarde of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Voor het overige zal hij de programmatuur (of ander materiaal) niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
13.2. Het is CompactOnline toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur, dan wel websites. Indien CompactOnline doormiddel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 14 aansprakelijkheid
14.1. De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door CompactOnline van welke geleden schade dan ook, zoals ontstaan door het uitblijven van de levering van de diensten.
14.2. CompactOnline is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in een overeenkomst met opdrachtgever nooit aansprakelijk voor de door de opdrachtgever indirecte, dan wel gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten) en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden. Opdrachtgever is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee lijdt of kan lijden.
14.3. De aansprakelijkheid van CompactOnline is gelimiteerd tot directe, materiële schade die ontstaan is dooreen aan haar toe te rekenen tekortkoming en in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.
14.4. Schade waardoor CompactOnline op grond van deze algemene voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na ontstaan daarvan schriftelijk bij CompactOnline te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt
niet voor vergoeding in aanmerking, dit laatste tenzij opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
14.5. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor het gebruik van (en eventueel misbruik) van de toegekende gebruikersna(a)m(en) en wachtwoord(en).CompactOnline is niet verantwoordelijk voor schade aan de zijde van opdrachtgever die is veroorzaakt door derden, al dan niet gebruikmakend van de diensten van CompactOnline.
14.6. Opdrachtgever vrijwaart CompactOnline tegen alle aansprakelijkheid van derden betreffende schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de diensten van CompactOnline. CompactOnline is niet aansprakelijk voor schade aan hardware en software welke is ontstaan door de uitwerking van software die erop is gericht schade aante brengen zoals computervirussen. CompactOnline mag daarvoor antivirus software draaien om de schade aan haar systemen te beperken en geïnfecteerde bestanden verwijderen of isoleren als zij dit nodig acht.
14.7. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, ondermeer doormiddel van het maken van afdoende back-ups. CompactOnline is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadiging van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht door welke oorzaak dan ook ontstaan.
14.8. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de opdrachtgever daarvan wordt bewezen. Indien “niet ontvangst” van berichten het gevolg is van aflevering-en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot het e-mailadres (ofwel het reguliere adres) van opdrachtgever komt dit voor risico van opdrachtgever. Ook indien het e-mailadres bij een derde is gehuisvest. Voor misverstaan, verminking, vertraging of het nietbehoorlijk overkomen van opdrachten ofwel mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander elektronisch communicatiemiddel in het verkeer tussen CompactOnline en opdrachtgever, is CompactOnline niet aansprakelijk.

Artikel 15 overmacht
15.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan, storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onrusten, mobilisatie, oorlog, stremmingen in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in-en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat CompactOnline door zijn eigen leveranciers, ongeacht de redenen daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van CompactOnline kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel zal de overeenkomst kunnen worden beëindigd door CompactOnline, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 16 wijziging algemene voorwaarden
16.1. CompactOnline behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
16.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website van CompactOnline, of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten allen tijde worden doorgevoerd.
16.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst ontbinden tegen deze datum, of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 17 slotbepalingen
17.1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
17.2. Veranderingen in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
17.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Leeuwarden.
17.4. Participiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit degeldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden niet aan.
17.5. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoelingen van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
17.6. De nieuwste versie van de Algemene voorwaarden vindt u op: https://www.compactonline.nlContactgegevensMocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze algemene voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk contact op CompactOnline per e-mail: klantenservice@compactonline.nl ofwel per post: CompactOnlineSoftware BV t.a.v. Klantenservice Postbus 50001 9200 LA Drachten

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Leeuwarden onder nummer 68519567.

Scroll naar top